විද්‍යාව 10 ශ්‍රේණිය හා 11 ශ්‍රේණිය - සංඛ තෙවරප්පෙරුම Post number - 0345

10/11 ශ්‍රේණි සඳහා

#සරලව_නිවැරදිව_රසට විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න..
විද්‍යාව පේපර් එකට බය නැතුව මුහුණ දෙන්න..
#එකතු_වෙන්න_අපිත්_එක්ක..
#නිසැක A #සාමාර්ථයක් සඳහා...
යුගයේ ආදරණීයම විද්‍යා දේශක
ශානක තෙවරප්පෙරුම
Post number - 0345
ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්න


ගුරුවරයා සම්බන්ද කරගන්න පහත අංක අමතා හෝ වට්ස්අප් පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.
0712018763