සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 6 සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා - හර්ෂණි මානගේ Post number - 0343

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 6 සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා පාසල් ගුරුවරියක මෙහෙයවන online උපකාරක පංතිය. තනි තනිව උගන්වනු ලැබේ. මේ සඳහා පංති ගාස්තු 6 සිට 9 ශ්‍රේණි සඳහා දිනකට පැය 1 1/2 රු. 1000 ද (මසකට පැය 6 කි), 10 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා දිනකට පැය 2 කට රු. 1200 ක් ද (මසකට පැය 8 කි) අය කරණු ලැබේ. ඔබට පහසු වෙලාවක් වෙන් කර ගැනීම සඳහා නොපමාව ලියාපදිංචි වන්න.


Post number - 0343
ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්න
පන්තිය ගැන දැන ගැනීමට අවැසි සියල්ල පහතින් කොමෙන්ට් කරන්න.