6 සිට11 ශ්‍රේණිය දක්වා විද්‍යාව පන්ති - දමින්ද විජේසූරිය Post number - 0359

 6 සිට11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිංහල මාධ්‍ය විද්‍යාව පන්ති . වසර 22 ක පලපුරුද්දක් ඇති ගුරුවරයෙකි.

Post number - 0359

ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්නනැතිනම් 071 51 43 654 මෙම අංකයට Post number එක පණිවිඩක් ලෙස එවන්න.WhatsApp )