6 සිට11 ශ්‍රේණිය දක්වා විද්‍යාව පන්ති - දමින්ද විජේසූරිය Post number - 0359

 6 සිට11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිංහල මාධ්‍ය විද්‍යාව පන්ති . වසර 22 ක පලපුරුද්දක් ඇති ගුරුවරයෙකි.

Post number - 0359

ගුරුවරයා සම්බන්ද කරගන්න පහත අංක අමතා හෝ වට්ස්අප් පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.
716656562