ගණිතය 6 - 11 ශ්‍රේණි දක්වා - නදීෂ දිසානායක ( මුල් දිනය නොමිලේ ) Post number - 0372

 


Post number - 0372

ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්නනැතිනම් 071 51 43 654 මෙම අංකයට Post number එක පණිවිඩක් ලෙස එවන්න.WhatsApp )