ටයිප් සෙටින් A4 එක් පිටුවක් රුපියල් 50/= | Post number - 0338

සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂා  දෙකෙන්ම ටයිප් සෙටින් කරනු ලැබේ. A4 එක් පිටුවක් රුපියල් 50/= යි. වැඩේ අවසාන වූ පසු ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනයට PDF හා Word Document එකක් ලෙස ලබා ගත හැකිය. ( මෙම සේවාව තොරාගත් පසු ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනයට රැකියාව ස්තීර කරමින් පණිවිඩයක් ලැබේ. )මුදල් ගෙවීම පහත QR කොඩ් එක හරහා සිදු කළ හැකිය
මෙම පොස්ට් එකට ඉල්ලුම් කරන්න පහත ෆෝම් එක පුරවන්න.  මුදල් ගෙවු පසු නිසි කාලයට මෙම රැකියාව කරගත නොහැකි උවහොත් ඔබගේ මුදල් නැවත ලබාදෙනු ලැබේ. එම වගකීම වෙබ් අඩවිය මගින් ගනු ගැබේ.

Post number - 0338

ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්නනැතිනම් 071 51 43 654 මෙම අංකයට Post number එක පණිවිඩක් ලෙස එවන්න.WhatsApp )