ඉංග්‍රීසි - English 6,7,8,9 And Spoken Class - අමාලි මාපා (Kids') 0365 [ VIDEO සහිතයි ]

 Learn from The Best Teacher....!!

වසර ගණනාවක් තිස්සෙ භාවිතා කරන ලද සුවිශේෂී ඉගැන්වීම් ක්‍රම ඔස්සේ ඔබගේ දරුවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට බිය / අකමැත්ත නැති කොට ඉංග්‍රීසි භාවිතා කිරීම කෙරෙහි ආශාවක් ඇතිවන අයුරින් උගන්වනු ලබන පන්තියකි.


ඉංග්‍රීසි යනු ජීවී භාෂාවක් බැවින් එය පොතට පමණක් සීමා නොකළ යුතුය.
දැනට අප ලඟ ඉගෙනුම ලබන දරුවන් පන්තියට ඇතුල් වී මාස කිහිපයක් තුලදීම ඉංග්‍රීසි කථනය ආරම්භ කොට ඇත.

Post number - 0365


719490065