උසස් පෙළ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය - ඇතිලිවැවේ හාමුදුරුවෝ Post number - 0350

 උසස් පෙළ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය 2021,2022,2023 සිසුන් සදහා ඔන්ලයින් පන්ති මසකට රුපියල් 750ක් පමනයි.Post number - 0350
ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්නනැතිනම් 071 51 43 654 මෙම අංකයට Post number එක පණිවිඩක් ලෙස එවන්න.WhatsApp )