ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රායෝගිකව ඉගෙනගන්න - Ruwantha Sandaruwan - Post number - 0369

ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රායෝගිකව ඉගෙනගන්න..

2020 ලියලා ඇනුනනම්..
2021 ආයෙමත් ලියමු.

2022 ලියන්න අමාරුයි වගේනම්..
මුල ඉදන් මාත් එක්ක ඉගෙනගමු..

අමාරු පාඩම් ටික විතරක් හරි..
ගණන් ටික විතරක් හරි..

කරගන්න ඕනි විදියට කරගන්න..
මට කතා කරන්න..

මාර්ගගත ක්‍රමය හරහා නව පන්ති ආරම්භය..
උගන්වන ලද සියලු පාඩම් වීඩියෝ ලෙස නැවත ලබාගෙන ඔබට අවශ්‍ය පරිදි නැරඹීමේ හැකියාව..

ආර්ථික අපහසුතා ඇති ශිෂ්‍යයන් සඳහා නොමිලේ ඉගැන්වීම් කටයිතු සිදුකරනු ලැබේ..

Post number - 0369

ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්නනැතිනම් 071 51 43 654 මෙම අංකයට Post number එක පණිවිඩක් ලෙස එවන්න.WhatsApp )