සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර type setting කරනු ලැබේ - Rashi - Post number - 0349

 ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර type setting කරනු ලැබේ. පිටුවක් 40/=

මුදල් ගෙවීම පහත QR කොඩ් එක හරහා සිදු කළ හැකිය

මෙම පොස්ට් එකට ඉල්ලුම් කරන්න පහත ෆෝම් එක පුරවන්න. ටයිප් සෙටින් කළ යුතු දේවල් පහත ඡායාරූපයක් ලෙස උඩුගත කරන්න. මුදල් ගෙවු පසු නිසි කාලයට මෙම රැකියාව කරගත නොහැකි උවහොත් ඔබගේ මුදල් නැවත ලබාදෙනු ලැබේ. එම වගකීම වෙබ් අඩවිය මගින් ගනු ගැබේ. 

Post number - 0339
ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්න


මෙම පොස්ට් එකට ඉල්ලුම් කරන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

නැතිනම් 071 51 43 654 මෙම අංකයට Post number එක පණිවිඩක් ලෙස එවන්න.WhatsApp )